Search

އަޙްމަދު ރިޟުވާން

Working Journalist || Its All About My Journal

IGMH Dialysis Unite – Average koh dhuwaalaku 50-60 meehun hidhumaiy hoadhaa

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑައިލިސިސް ސެންޓަރ- ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

ޑައިލިސިސް ސެންޓަރު – އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 50-60 އާދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން ޚިދުމަތް ހޯދާ

ފެން ސާފުކުރާ ޕްލާންޓްތަކަށްވުރެ މާބުރަ އަދި މާގިނަ މަސައްކަތް އިންސާނާގެ ކިޑްނީއިން ކުރެއެވެ. ކިޑްނީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ދައުރަކީ ހަށިގަނޑުގައިވާ ފެނާއި އެހެނިހެން މާއްދާތައް ނުވަތަ ކެމިކަލްސް އެހުންނަންޖެހޭ މިންވަރަށް ހަށިގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމެވެ. ކިޑްނީ މި މަސައްކަތް މިގޮތުގައި ކުރަނީ ލޭ ސާފުކޮށްގެނެވެ. ދުޅަހެޔޮ ކިޑްނީއެއްނަމަ ދުވާލަކު 24 ގަޑިއިރު، ހަފްތާގެ 7 ދުވަހު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލޭސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.

Continue reading “IGMH Dialysis Unite – Average koh dhuwaalaku 50-60 meehun hidhumaiy hoadhaa”

Advertisements

Rasfannu – artificial yet gives us real happiness

Hey guys, here i would like to share a video report which i worked on with my colleague Ayesha (https://ayechaablog.wordpress.com/). this report basically gives you an idea about the newly opened Rasfannu Beach, & how it attracts people who live in Mal’e City which is also known as Concrete Jungle. & yeahhh its already on aired on PSM, TVM News !! 😉

 

Magumahchah Kulhujehun – Neyngi Namaves Balimadu Kamehge There ah

މާލޭގެ މަގުމަތި- ގިނަ މަގުތަކުން ރަތްކުޅު ޖަހާފައި ހުނަން މަންޒަރު ވަރަށް ގިނައިން ފެނޭ-
މާލޭގެ މަގުމަތި- ގިނަ މަގުތަކުން ރަތްކުޅު ޖަހާފައި ހުނަން މަންޒަރު ވަރަށް ގިނައިން ފެނޭ-

“މަގުމައްޗަށް ކުޅުޖެހުން- ނޭނގި ނަމަވެސް ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރެއަށް”

 

ތަރައްޤީއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށްވެސް ދަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ކެއުންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ފެށިގެން، ލައި އުޅޭ ހެދުމަށް ބަލާލިކަމުގައިވިޔަސް މި ދެންނެވި ބަދަލު ސިފަވެގެންދެއެވެ. ފަހުގެ ފެޝަނާއި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް ލޯބިކުރާ ދިވެހިން މިހާރު މަދެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ބޭރުގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގައިވެސް ނުފެންނަފަދަ، އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު އެތައް ޢަމަލެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަ ކުޑަ މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ތަރައްޤީއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންނުވާ ކިތަންމެ އާދަތަކެއް މިހާރު މިވަނީ ގިނަ ދިވެހިންގެ ގައިގައި އަށަގަނެފައެވެ.

Continue reading “Magumahchah Kulhujehun – Neyngi Namaves Balimadu Kamehge There ah”

First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑